Regulamin

Regulamin konkursu

„IV Ogólnopolska Bitwa na Obrazki Logiczne”

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu „IV Ogólnopolska Bitwa na Obrazki Logiczne”.
 2. Organizatorem konkursu jest Gdyńskie Liceum Autorskie STO prowadzone przez Samodzielne Koło Terenowe nr 218 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 3. Autorem konkursu jest zespół pracowników Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO.
 4. Konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą udostępniane na oficjalnej stronie pod adresem: www.bitwanaobrazki.pl.
 6. Konkurs składa się z jednego etapu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do urządzenia dodatkowego etapu eliminacyjnego.

 

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest krzewienie umiejętności z zakresu logiki i informatyki.
 2. Zadania konkursowe mają na celu pobudzenie kreatywnego myślenia i wzmożenie zaciekłości w rozwiązywaniu problemów algorytmiczno-logicznych.
 • Po zakończeniu konkursu zostanie stworzony dokument statystyczny obrazujący umiejętności uczestników w podziale na grupy wiekowe i dane geograficzne.
 1. Udział w konkursie ma pomóc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w walce ze stresem podczas egzaminów.

 

Adresaci konkursu

 • Konkurs zostanie rozegrany na dwóch poziomach, odpowiadającym poziomom edukacji.
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Miejsce konkursu

 • Etap konkurs przeprowadzany jest w siedzibie zgłaszającego na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora.

 

Forma konkursu

 • Zgłoszenia do konkursu dokonuje jeden z nauczycieli szkoły do 7 maja, za pośrednictwem strony Internetowej www.bitwanaobrazki.pl. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z danymi szkoły, danymi kontaktowymi do nauczyciela zgłaszającego oraz spisem: imion i nazwisk uczniów (prosimy o podanie klasy do której uczęszczają).
 • Organizator po otrzymaniu zgłoszenia – potwierdza jego odbiór drogą e-mail w ciągu 48h
 • Nauczyciel, który zgłasza daną szkołę, staje się jej koordynatorem.
 • Zadaniem koordynatora jest przekazanie uczestnikom wszelkich informacji dotyczących konkursu, objaśnienie jego zasad oraz nadzór nad uczniami podczas poszczególnych etapów.
 • Minimalna ilość osób zgłoszonych z jednej placówki szkolnej to 5 osób.
 • IV Ogólnopolska Bitwa na Obrazki jest konkursem płatnym. Każdy z uczestników jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 5 zł.
 • Zebrane fundusze są przeznaczone na nagrody i organizację całego konkursu.
 • Szkolny koordynator konkursu przekazuje zebraną kwotę na konto organizatora.
 • Konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty:

PKO BP numer:

78 1440 1026 0000 0000 0037 0711

 

Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie organizatora nie później jak 20.05.2013 r.

 • Etap odbędzie się 25 maja 2018 roku o godzinie 9.00 i będzie trwał 90 minut.
 • Test składać się będzie z czterech obrazków logicznych. Każdy z nich z będzie miał zróżnicowaną trudność i indywidualną punktację.
 • Przewidziane są różne grupy testów, uniemożliwiające podpowiadanie rozwiązań między uczestnikami.
 • W przypadku wykrycia pracy niesamodzielnej przez organizatora, możliwa jest dyskwalifikacja zarówno uczestników niepracujących samodzielnie jak i wszystkich zgłoszonych z danej placówki.
 • Organizator jest zobowiązany dostarczyć arkusze egzaminacyjne, nie później jak do16 maj 2018 r. W kopercie znajdować się będzie również protokół zawodów.
 • Odesłanie kart z rozwiązaniami uczestników koordynator jest zobowiązany przesłać, nie później jak w dniu następnym roboczym po przeprowadzeniu konkursu, tj 28 maja 2018 roku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów informując wszystkich zarejestrowanych koordynatorów szkoły, nie później jak dwa tygodnie przed planowanym terminem rozgrywki.
 • Karty z odpowiedziami bez wpisanych danych podstawowych tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły nie będą oceniane.
 • Każdy uczestnik niezależnie od ilości zdobytych punktów otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 • Wszyscy koordynatorzy otrzymują podziękowania oraz dyplomy dla szkoły z informacją o ilości uczestników.
 • Zdobywcy miejsc od 1-10, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.
  1. wśród nagród znajdują się m.in.: odtwarzacz mp3, kalkulator naukowy, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe.
 • Przesłanie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie w terminie podanym przez organizatora na stronie konkursu.
 • Organizator zapewni za pośrednictwem strony internetowej materiały szkoleniowe dla uczestników.

 

Kontakty konkursowe

 • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: konkurs@bitwanaobrazki.pl.
 • Na stronie internetowej konkursu znajduje się zakładka „Pytania i odpowiedzi”, organizator będzie umieszczał tam odpowiedzi na często zadawane pytania.

 

Podsumowanie

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (z wyłączeniem kwoty wpisowego oraz miejsc otrzymujących nagrody rzeczowe). W tym przypadku informacja o wprowadzonych zmianach będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu.
 • Organizator nie zwraca opłat za wpisowe w przypadku nie wzięcia przez uczestnika udziału w konkursie.
 • Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników konkursu zarówno dotyczących przygotowań jak i związanych z udziałem.
 • Dokumentacja konkursu jest cały czas dostępna do wglądu w siedzibie organizatora.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *